När man pratar om ett agilt arbetssätt syftar det ofta på att man använder metoder som främjar lättrörlighet, smidighet och flexibilitet som ger större möjligheter till att omprioritera och förändra tjänsten eller produkten under tidens gång. Det skapar goda förutsättningar för att ständigt förbättra och utveckla önskemål och behov från kunder, kravställare och omvärlden.

-Hur myndigheter ska införa ett agilt arbetssättet har varit en aktuell och viktig fråga hos de flesta av myndigheter som Expertgruppen har analyserat. Det vi har sett är att myndigheterna har kommit olika långt i sin agila transformation, berättar Rodabe Alavi, rådgivare på Expertgruppen.

Expertgruppen använder begreppet agilt som ett samlingsnamn för ett antal metoder som har följande gemensamma kännetecken: prestigelöshet, välformulerad och förankrad målbild, regelbunden leverans, direktkommunikation, visualisering, ständiga återkopplingar och feedback, anpassning efter ändrade förutsättningar och kontinuerliga förbättringar.

-Att arbeta agilt handlar om att flytta fokus från omfattande och långa projekt där allt ska vara klart samtidigt till ett arbetssätt där man har fokus på delleveranser som tillsammans ska leda till ett gemensamt mål. I många fall där kraven är otydliga eller oklara har det agila arbetssättet medfört stora kvalitetsförbättringar i utvecklingsarbetet. Att arbeta agilt minskar riskerna för misslyckande eftersom det går att ändra och lägga till krav efter hand som nya insikter görs. Arbetssättet har lett till att slutanvändarnas behov och krav har fångats på ett enklare sätt samt att IT-stödet har blivit mera effektivt, konstaterar Rodabe.

För att lyckas med ett agilt arbetssätt finns det en hel del utmaningar. Flera av dessa beror på att arbetssättet inte bara kan införas inom en satsning eller en IT-avdelning.

-Det agila arbetssättet måste involvera hela organisationen från den strategiska nivån till den taktiska och operativa ända fram till de som handhar driftsättningen av ny funktionalitet, berättar Rodabe.

-Vi har identifierat och sammanställt tio framgångsfaktorer som är viktiga för att styra det agila arbetssättet på ett framgångsrikt sätt. Du kan ta del av dessa på vår webbplats på vår webbplats, avslutar Rodabe.

Ladda ner Framgångsfaktorer för ett agilt arbetssätt

Ta del av Rodabes film där hon presenterar publikationen