Syftet med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

Ändring av uppdraget och förkortad tid

I budgetpropositionen för 2018 konstaterade regeringen att en ny myndighet behövs för att stärka och effektivisera styrningen av digitalisering i den offentliga sektorn.

Regeringen beslutade i december 2017 kommittédirektiv om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (dir. 2017:117). Enligt direktiven ska ansvaret för den verksamhet som bedrivits av Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag föras över till den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 september 2018.

Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar

Mot bakgrund av inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn ska expertgruppen inte föreslå hur gruppens uppgifter långsiktigt bör utföras eller hur arbetet ska organiseras. Gruppen ska inte heller analysera vilka förutsättningar som finns för en eventuell permanent funktion att vara ett stöd för hela den offentliga förvaltningen eller lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

När det gäller expertgruppens uppdrag att redovisa uppföljningar av analyserade satsningar begränsas detta till att endast avse de uppföljningar som gjorts vid tiden för slutredovisningen av uppdraget.

Expertgruppen ska bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Utgångspunkten är att upparbetad kunskap och erfarenhet från expertgruppens uppdrag så långt som möjligt ska tas tillvara.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 augusti 2018.

Läs tilläggsdirektivet här.

Expertgruppens uppdrag är att:

  • analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering
  • lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förutsättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker
  • lämna information om relevanta erfarenheter eller lösningar inom och möjligheter till samverkan med andra delar av den offentliga sektorn
  • följa upp analyserade satningar (vid tiden för slutredovisningen av uppdraget)
  • bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn.

Läs mer om uppdraget i Kommittédirektivet

Titta här på kommentarer om värfor regeringen har valt att bilda Expertgruppen för digitala investeringar.

Läs ordförandes kommentar om tilläggsdirektivet till Expertgruppen