Intervju med Christina Henryson

Varför valde regeringen att bilda Expertgruppen för digitala investeringar?

– Av flera anledningar. Dels är vi medvetna om att det pågår en digital transformation som genomsyrar hela samhället. Det offentliga finns till för att ge service till medborgarna och då måste vi följa med i utvecklingen för att leva upp till de förväntningar och krav som de ställer. Dels lägger statlig sektor i snitt 25 miljarder kronor per år på it och digitalisering. Då blir det självklart viktigt att se till att de medlen används på rätt sätt. Kan vi jobba smartare? Hur får vi ut största möjliga nytta till minsta risk och investering? Där har Expertgruppen en viktig uppgift att fylla.

Vilka förhoppningar har du med Expertgruppen?

– Det känns roligt att Expertgruppen har kommit igång så snabbt och att det finns ett stort engagemang hos myndigheterna. Det är en viktig framgångsfaktor. Min förhoppning är att Expertgruppen blir en tillgång i de digitala investeringar som myndigheterna gör. Både genom att agera som stöd i form av en ’second opinion’ och genom att vara en kunskapsförmedlare som ger myndigheterna en högre digital mognad, en plattform för insikter och erfarenheter helt enkelt.

Hur kommer kopplingen mellan Expertgruppen och den kommande Digitaliseringsmyndigheten att se ut?

– Det är för tidigt att säga, så jag får återkomma om det. För tillfället arbetar vi på ett direktiv till kommitteen som ska grunda myndigheten där vi slår fast vilka uppgifter den nya myndigheten för digitalisering i offentlig sektor kommer att ha. Det beräknas vara klart vid årsskiftet.