Expertgruppens arbete bedrivs konsultativt och i dialogform. Dialog med berörda myndigheter utgör grunden i expertgruppens arbete. Genom dialog med myndigheterna vill vi komma fram till ett fungerande arbetssätt för uppdragets utförande.

Det är viktigt att expertgruppen kan komma in tidigt i myndigheternas besluts- och genomförandeprocesser kring digitaliseringsinitiativ, därför är kontinuerlig dialog avgörande. Annars minskar möjligheterna att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genomföra förändringar i de investeringar som görs.

Genom att arbeta konsultativt, behovsdrivet och verksamhetsanpassat vill expertgruppen skapa mer verksamhetsnytta för myndigheterna.buy atarax online