Två dagars workshop för att kvalitetssäkra utgångspunkter för Expertgruppens arbete

Den 27:e och 28:e september träffade kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar representanter från de tjugo myndigheter som är berörda av uppdraget. Det har varit två dagar av dialog och engagemang där alla har haft möjlighet att ta del av hittills gjort arbetet med utgångspunkter och prioriteringskriterier och där expertgruppen har fått viktig input för fortsatt arbete.

Enligt direktivet bör utgångspunkter för analyserna vara de effekter som myndigheten vill åstadkomma med investeringarna, därför är det väldigt viktigt att utgångspunkterna ska utformas i synergi med myndigheterna.

Referensgrupperna har resonerat om vikten av digitalisering för att nå regeringens mål och hur myndigheterna tillsammans kan hjälpas åt. Det har också kommit fram att myndigheternas behov ser olika ut i nuläget och Expertgruppen bör vara flexibel och öppen för att skapa ett lyckat samarbete.

Flera har uttryckt tillfredsställelse över att kunna träffa kollegor från andra myndigheter. Workshopparna har också varit ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och referenspersonerna önskar att träffa varandra och expertgruppen snart igen!

 

Nästa steg

Expertgruppen ska omarbeta det aktuella utkastet enligt referensgruppens input och presentera det för myndighetscheferna vid ett möte nästa vecka. Därefter ska utgångspunkterna publiceras på webbsidan så att fler ska få möjlighet all lämna synpunkter. I slutet av oktober kommer utgångspunkterna att fastställas och expertgruppen påbörja arbetet med analyser.