Samverkan behöver utvecklas ytterligare….

Expertgruppens uppdrag överförs snart till den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG och Expertgruppens verksamhet i sin nuvarande form avslutas den 31 augusti 2018.

Vi bidrar med mervärde

Vilken resa detta har varit – både för mig personligen, men framförallt utifrån uppdraget som sådant. När jag blickar tillbaka, så hoppas och tror jag verkligen att vi har bidragit med mervärde. Våra ledamöters vilja att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap och att vi har varit lyhörda för myndighetens behov har varit framgångsfaktorer i arbetet. De myndighetssamarbeten vi har haft förmånen att etablera ser jag med tillförsikt på. Hur alla de myndigheter vi har träffat välkomnat oss och så öppet delat med sig av det arbete som görs och de utmaningar som finns. Det har gjort att vi vår tur har fått en bra grund till de analyser vi har utfört och till de rekommendationer vi har gett.

Det finns ett driv och en ambition

Det finns en vilja till förflyttning, ett engagemang för digital verksamhetsutveckling inom myndigheten men även för staten och offentlig verksamhet som helhet. Det är påtagligt att det finns en otrolig kunskap, ambition och driv hos myndigheterna. Alla de myndigheter vi har träffat vet i mångt och mycket vad som behöver stärkas och arbeta mer med och att det finns en hög medvetenhet om behov av förändrade arbetssätt men även behov av ett förändrat perspektiv för genomförandet, dock är det inte helt lätt att omsätta och få till det i praktiken.

Samverka mera

Samverkan måste utvecklas ytterligare, inte minst myndigheter emellan – dels av effektivitetsskäl, dels för att medborgare, företagare och andra intressenter förväntar sig att staten uppträder på ett samordnat sätt och att de inte bryr sig om vilken specifik myndighet det är som har ansvaret. Medborgare och företag förväntar sig lösningar som på effektivt sätt svarar upp mot deras behov.

Låna och återanvänd

Många myndigheter uppfinner samma hjul, vilket inte är särskilt effektivt – låna och återanvänd vad andra tagit fram och ta hjälp av varandra och se till att lösningar kan delas av flera. Ett större samskapande tillsammans måste till – både inom myndigheten men även utanför med andra myndigheter och tillsammans med andra aktörer. Här har Expertgruppen bidragit och spridit kunskap och lärdomar och jag är övertygad om att den nya myndigheten för digital förvaltning kommer att ta vid, bidra och skapa mervärde i det fortsatta arbetet på ett bra sätt framöver.

Helena Åman, Rådgivare på Expertgruppen för digitala investeingar