Säkerhet ger nya utmaningar

Ändrad lagstiftning kring informationssäkerhet kan påverka pågående it-projekt där man räknat med att utnyttja existerande it-lösningar inom EU, berättar it-direktör Mathias Persson på Trafikverket. Myndigheten leder vägen i Europa bland annat med digitala lösningar för tågtransporter.

Den samhälleliga digitaliseringen är påtaglig inom transportsektorn. Utöver digitaliseringen av järnvägen tittar Trafikverket på hur det svenska vägnätet kan förberedas för morgondagens förarlösa fordon. Förslag finns också på att använda den infrastruktur som myndigheten har även till samhällssäkra kommunikationslösningar för användare som exempelvis SOS och polisen.

­– Trafikverket har mer än 14000 kilometer egen fiber och mer än tusen master för att sköta väg- och järnvägsnätet. Mycket av vår tid går åt till dessa frågor då det hela tiden handlar om att balansera digitaliseringens möjligheter och risker säger it-direktör Mathias Persson.

Samtidigt är han och Trafikverket, vid sidan om många mindre verksamhetsutvecklingsprojekt, mitt uppe i fyra större verksamhetsutvecklingsprojekt med stort it-innehåll. Eftersom de hänger ihop har man samlat dem i ett program som ska vara fullt implementerat 2023.

– Innan bildandet av Trafikverket var ansvaret för väg-, och banhållning geografiskt indelat med egna it-lösningar för respektive region. Nu håller vi istället på att ta fram nationella system för tåg, och vägtrafikledning men även för anläggningen och underhållet av densamma. De fyra projekten är Marknadsanpassad kapacitetstilldelning (MPK), Anläggningsdata (ANDA), Gemensamt underhållsstöd (GUS) och Nationell tågledning (NTL).

(MPK) är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som tillsammans med branschen utvecklar och implementerar nya digitala lösningar för enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning.  

Genom att samla information om anläggningen och trafiknät (ANDA) och om underhållsåtgärderna i ett gemensamt systemstöd (GUS) kommer Trafikverket att kunna planera, beställa, leda och följa upp underhållsverksamheten på ett mer effektivt sätt.

När det gäller det nya tågledningssystemet (NTL) är syftet att arbeta med trafikledning på samma sätt över hela landet för att få en bättre överblick, mer flexibilitet samt effektivare styrning och övervakning. NTL ska ersätta dagens hantering. Idag lämnar de åtta trafikcentralerna över till varandra när tågen lämnar deras geografiska zoner. Det nya systemet NTL ska börja prövas med begränsad drift 2020 är tanken.

– Om man som exempel kör stålpendeln från Luleå till Göteborg vill man kunna följa tåget hela vägen. Idag jobbar man analogt, bokstavligen med papper och penna, för att leda den här trafiken och så arbetar man stort sett i hela världen, så vår digitala lösning leder vägen på det här området. 

Att den här typen av stora miljardprojekt som löper över lång tid innebär en risk, är Mathias Persson väl medveten om.

– Faran är att du 2023 knappt minns vad det var du beställde 2012 eftersom förutsättningarna har förändrats så mycket under tiden. Inte minst tekniskt. Så visst finns fördelar med att arbeta mer agilt, som vi gör i mindre projekt i myndigheten. I den här typen av stora språng som det här innebär, känner jag dock själv att det är för tidigt att säga vilket arbetssätt som är bäst.

Därför är han tacksam att Expertgruppen för digitala investeringar kan sprida kunskap mellan myndigheterna, liksom Ekonomistyrningsverket.

– Det är inte säkert att vi kan ändra så mycket mitt uppe i de här stora projekten, men lärdomarna av vilka som är de bästa arbetsmetoderna till vilka typer av projekt kommer vi att kunna använda framöver. En fördel med de större projekten är att man har en klar finansiering från början, vilket annars skulle kunna innebära en osäkerhet. Men jag utesluter inte att vi bryter ner något av projekten i mindre bitar om det visar sig vara en väg framåt. Det är också viktigt att vi vågar ta hjälp av global kompetens och inte stänger in projekt innanför väggarna på Trafikverket.

Något som han tror alla myndigheter dock kan ta lärdom av är informationssäkerhet.

– När vi får en strängare lagstiftning på det här området får det konsekvenser för våra it-projekt. Till exempel finns i vårt fall ingen svensk leverantör av trafikledningssystem så vi är tvungna att använda utländska leverantörer. Vi får se hur vi löser den säkerhetsaspekten. Det här är en utmaning som jag inte tror att vi är ensamma om, men som vi måste lösa, säger Mathias Persson.