Myndigheternas behov ser väldigt olika ut

Expertgruppens kansli har nyligen slutfört inledande dialoger med de tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens uppdrag och nu är det tid för att höra med dem hur det ser ut?

– Först kan man säga att det ser väldigt olika ut mellan myndigheterna. Varje myndighet har kommit olika långt på sin digitaliseringsresa vilket påverkar vilken typ av digitala investeringar som myndigheterna driver. Det innebär att behov och utvecklingsmöjligheter ser olika ut. Därför är det nödvändigt att expertgruppen hittar ett arbetssätt som kan anpassas till varierande förutsättningar och olika typ av investeringar, säger Anders Nyström.

Hur har bemötandet varit?

–  Vi har träffat myndigheternas kontaktpersoner i ledningen samt i många fall någon från deras portföljstyrning eller motsvarande styrande roll. Bemötandet har varit positivt och myndigheterna är på samma sätt som vi angelägna om att utveckla bra samarbete.

Vårt arbete handlar om att erbjuda råd och vägledning i form av ”second opinion” i samband med enskilda digitala investeringar. Vi är måna om att de rekommendationer som expertgruppen tar fram i dialog med myndigheten ska inspirera, vara relevanta och till hjälp. I slutändan är det sedan upp till myndighetens ledning hur man använder rekommendationerna. För att kunna erbjuda relevant stöd är vår framgång beroende av förtroendefullt samarbete och kontinuerlig dialog med myndigheterna, säger Katarina von Goës.

Vad efterfrågar myndigheterna mest?

–  Vi har delat in myndigheternas utmaningar och behov i fem områden: arbetssätt, styrning och ledning, kompetens, resultat och förutsättningskapande. Flera av myndigheterna har lyft fram behovet av att flytta fokus från processerna till leveranser och de flesta har uttryckt en vilja att bli mer snabbrörliga i utvecklingen samt anpassa styrningen och lånefinansieringen av digitala satsningar till det. I stort sett vill samtliga gå mot mindre projekt och att driva mer utveckling i linjen samt ha ett mer agilt arbetssätt med kontinuerliga leveranser.

Många vill öka det gemensamma ansvarstagandet för utvecklingen i organisationen och bedriva utveckling mer i tvärfunktionella team mellan it och verksamhet. De flesta har uttalat att de har en utmaning med kompetensförsörjningen och saknar flera kritiska kompetenser för att kunna driva utvecklingen.

För många är det viktigt att sätta fokus på långsiktiga nyttor och gemensam utveckling inom och mellan myndigheterna. Flera brottas också med äldre infrastruktur och it-system som kräver mycket underhåll som tar stor del av it-budgeten. Det finns behov av tekniska förnyelser för att kunna utveckla moderna tjänster. I många fall handlar det också om att myndigheterna behöver hjälp med strategisk styrning av utvecklingsverksamhet för att skapa förutsättningar att lyckas med enskilda investeringar, fortsätter Anders Nyström

Vad tar ni med er från dialogen?

–  Dialogen med myndigheterna har gett oss massa energi inför det fortsatta arbetet. Nu ser vi fram emot att arbetet går in i nästa fas då vi ska börja arbeta med myndigheternas digitala investeringar. Det är kul att vi är efterfrågade och att det finns stora förväntningar på vad expertgruppen kan åstadkomma. Vi tar också med oss att många efterfrågar fler arenor för erfarenhetutbyte och lärande mellan myndigheterna på en konkret nivå. Vi har fått höra om många goda exempel från myndigheterna som kan spridas till fler inom den offentliga förvaltningen. Det är någonting som vi just nu diskuterar hur vi kan göra tillsammans med andra samt genom att skriva artiklar om goda exempel som vi publicerar på vår webbsida, avslutar Katarina von Goës.

Kristina Alsér har som ordförande för gruppen tagit emot arbetet.

Hur ser du på det arbete som skett hittills?

–  Jag och övriga ledamöter i expertgruppen är glada över uppdraget och tar oss an arbetet med stort engagemang. Kansliet har arbetat intensivt och har redan genomfört ett omfattande analysarbete utifrån möten de haft med de tjugo myndigheterna. Deras insikter är otroligt viktiga för vårt fortsatta arbete och har utgjort grunden i arbetet med utgångspunkterna. Det är viktigt att vi är lyhörda och arbetar behovsdrivet. Bara då kan vi vara relevanta.