Intervju med Katarina von Goës, Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

I slutet av oktober utsåg civilministern Ardalan Shekarabi Katarina von Goës till huvudsekreterare och därmed ansvarig för kansliet i Expertgruppen för digitala investeringar.

Vad är din förhoppning med Expertgruppen?

– Min förhoppning är att myndigheterna verkligen ska uppleva att de får relevant stöd och input till sina digitala investeringar. Målet på sikt är att vi ska få ut mer effekter av de investeringar som görs. Sedan hoppas jag också att vi kan skapa medvetenhet om hur digitaliseringen påverkar hela organisationen. Frågan är högaktuell hos i princip alla myndighetsledningar och det finns så många bra exempel på angreppssätt som andra inte vet om. Vårt jobb är också att sprida den kunskapen så att inte alla behöver uppfinna hjulet på nytt. I Expertgruppen har vi nu samlat ledamöter och medarbetare med både djup och bred kunskap från offentlig och privat sektor som ska stötta myndigheterna med deras digitala investeringar.

Vilken är er största utmaning inom Expertgruppen för att lyckas?

– Problematiken är inte ny. Man har förstått det komplexa i den här typen av förändringsprocesser i 20 års tid och det har gjorts försök tidigare. Vi har stor respekt för uppdraget och det gäller att vara både lyhörd och ödmjuk inför den kunskap som finns hos myndigheterna. Fördelen den här gången är att det finns tydliga förväntningar från Regeringen och ledningarna idag engagera sig i digitaliseringsfrågor, istället för att delegera dem till en person eller it-avdelningen. Det blev tydligt för många att det nödvändigt inte minst i kölvattnet av säkerhetsdebatten kring Transportstyrelsen.

Hur kommer Expertgruppen att fungera i praktiken?

– Tillsammans med den aktuella myndigheten kommer Expertgruppens kansli inledningsvis att träffa ansvariga och nyckelpersoner för att samla information om den aktuella satsningen. När vi har analyserat informationen och är redo att dra slutsatser kommer de att presenteras för ledamöterna i Expertgruppen. Därefter träffar vi myndighetens ledning för att i dialog kunna prata om våra slutsatser och stödja i de frågor där myndigheten behöver hjälp. Det handlar inte om dokumentgranskning utan snarare rådgivning med en konsultativ ansats. Just nu är vi mitt i analysen av digitala investeringar hos fyra myndigheter och har dialog med ytterligare myndigheter för att planera för kommande analyser.

Katarina von Goës är utbildad systemvetare och förändringsledare med 15 års erfarenhet av digitalisering inom statliga myndigheter. De senaste fem åren som utvecklingsstrateg på Skatteverket där hon har arbetat med att ta fram myndighetens digitala agenda, coacha i förändringsledning samt utveckla myndighetens omvärldsbevakning. Innan dess inom Säkerhetspolisen där hon har arbetat med bland annat förändringsledning i myndighetens utvecklingsarbete samt rådgivning och revision inom informationssäkerhetsområdet.