Intervju med Helena Åman, ny på Expertgruppens kansli

Vilken erfarenhet tar du med dig in i Expertgruppen?

Jag kommer att kunna bidra till expertgruppens arbete med mina praktiska erfarenheter av att arbeta i och med projekt och med portföljstyrning i myndighetsvärlden. Jag har stor erfarenhet av prioriteringsarbete och genomförandediskussioner – att rätt initiativ tas och att initiativen bidrar till de strategiska målen.

Det finns en stor kunskap, ambition och ett driv hos myndigheterna. Dessa hanterar komplexa frågor och stora utmaningar, som jag har en stor förståelse för och erfarenhet av.

Hur ser du på expertgruppens uppdrag?

Det är ett viktigt uppdrag och ett nytt tillvägagångssätt där en ”second opinion” från någon utomstående kan få myndigheterna att känna ett stöd i sina digitala investeringar. Förhoppningen är att myndigheterna upplever att expertgruppen är en tillgång och att myndigheterna anser att stödet är värdefullt.

Att bidra till kunskapsspridning till och mellan myndigheterna och ge råd kring utvalda digitala investeringar ser jag som något mycket positivt. Myndigheterna har kommit olika långt i sin digitala utveckling och står därför inför olika utmaningar och behov – här kan vi lära av varandra.

Expertledamöternas erfarenhet och synpunkter är viktiga, liksom att ledamöterna kommer såväl från den offentliga som den privata sektorn. Goda exempel och erfarenheter från den privata sektorn kan ge stöd åt utvecklingen även på den offentliga sidan. För att nå de mål uppdraget har, krävs ett nära och förtroendefullt samarbete med berörda myndigheter. En god dialog utgör en viktig grund i expertgruppens arbete; något jag sätter särskilt stort värde på.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

Att arbetet kan ske snabbt, smidigt och med hög kvalitet, som ger förtroende hos myndigheterna. Att en god samverkan och ett gott samspel med myndigheterna kan åstadkommas.
Detta tillsammans är såväl en utmaning som en förutsättning för ett gott resultat.