Expertgruppens arbetssätt och bedömning utgår från framtagna utgångspunkter

Ett av våra huvuduppdrag är att analysera myndigheters digitala investeringar. Analysen syftar till att avgöra om det finns rimliga förutsättningar för investeringen att lyckas.

-Vår analys baseras på underlag som vi har fått av den enskilda myndigheten, men framför allt på information vi får genom den dialog vi för med myndigheten. Det är i dialogen som vi tillsammans identifierar risker och utmaningar, berättar Helena Åman, rådgivare på Expertgruppen.

Expertgruppen ska med utgångspunkt i analysen lämna rekommendationer till respektive myndighets ledning om vad som bör göras för att förbättra förutsättningarna för att uppnå förväntat resultat och för att hantera risker.

-Vårt arbetssätt och bedömning utgår ifrån Expertgruppens utgångspunkter där utgångspunkterna används som grund för identifiering av observationer, grundorsaker och rekommendationer. Våra utgångspunkter är framtagna tillsammans med myndigheterna och andra intressenter och bygger bland annat på de behov som myndigheterna lyft för Expertgruppen, säger Helena.

Expertgruppens utgångspunkter

Ledning och styrning handlar om att det behöver finnas förutsättningar i organisationen för att enskilda initiativ ska kunna lyckas. Det handlar om att det ska finnas en tydlig riktning och vision för hur verksamheten ska utvecklas och ändamålsenliga åtgärder för att nå dit.

Med strategiskt fokus menar vi att investeringen är i linje med regeringens förväntningar och myndighetens långsiktiga inriktning. Investeringen ska också möta målgruppens och slutanvändarnas behov.

En förutsättning för att lyckas med sin digitala verksamhetsutveckling är organisationens och teamens samlade kompetens och förmågor.

Med värdeskapande lösning menar vi att den tilltänkta lösningen är tillräckligt genomtänkt och förankrad samt tar hänsyn till nationella tjänster och standarder.

Med riskhantering och kostnadskontroll menar vi att det ska finnas en strategi för att bedöma och arbeta med risker. Det ska även finnas medvetenhet och verktyg för att uppnå god kostnadskontroll.

Slutligen är myndighetens kultur och arbetssätt förutsättningar som påverkar om den digitala investeringen kommer att lyckas.

-Själva styrkan med den modell vi använder är att vi skapar oss en helhetssyn och lyfter blicken från detaljer, avslutar Helena.

Läs gärna mer om vårt arbetssätt och de rekommendationer vi har lämnat http://digitalainvesteringar.se/arbetssatt/arbetssatt-ungangspunkter-och-prioritering-undersida/

http://digitalainvesteringar.se/kunskap/kunskap-rekommendationer/