Expertgruppen lämnar rekommendationer till Kronofogdemyndigheten

Första november 2016 trädde en ny lag om skuldsanering ikraft. Skuldsanering innebär att en gäldenär befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Lagen innehåller nya och förändrade bestämmelser kring skuldsaneringen som gör att flera kunder och närstående till kunder har vänt sig till Kronofogdemyndigheten och ansökt om hantering av sina skulder.

Dagens process för skuldsanering inom myndigheten skulle med hjälp av dagens teknik kunna effektiviseras. Myndigheten har idag ledtider för handläggning av ärenden på mellan 9 till 11 månader. Processen kännetecknas av mycket manuell hantering vilket är den egentliga grundorsaken till långa väntetider för kunder, kapacitetsbrist hos myndigheten och missnöjda kunder.

Kronofogdemyndigheten har genomfört en förstudie kring automatisering av skuldsaneringsprocessen under åren 2017 och 2018. Syftet med arbetet är se om det är lämpligt att automatisera och robotisera hela eller delar av skuldsaneringsprocessen. Efter genomfört arbete förväntas effekterna vara effektivare handläggning, minimerade ledtider, enhetligt kvalitet och positiv effekt till samhället genom nöjdare kunder.

Myndigheten har frågat Expertgruppen om stöd i form av en second opinion i en tidig fas av genomförandet både avseende process- och den tekniska utvecklingen för skuldsaneringen.

Johan Acharius, IT-direktör på Kronofogden och Rodabe Alavi, rådgivare i Expertgruppen.

-Kronofogden har automatisering av myndighetens processer som en del i den
strategiska utvecklingsplanen. Med hjälp av automatiseringen strävar myndigheten att uppfylla det strategiska målet ”Vi ska göra mer med mindre” säger Johan Acharius IT-direktör på Kronofogdemyndigheten.

-Expertgruppen har haft många givande möten med myndigheten. Myndighetens representanter har i dialog med Expertgruppen visat en öppenhet och prestigelöshet, vilket är viktiga faktorer för att kunna utveckla ett gott samarbete. Expertgruppen anser att digitalisering av skuldsaneringsprocessen är en strategisk investering med potential för att förflytta myndigheten framåt i sin digitala mognad och bidra till regeringens mål om en digitalt samverkande statsförvaltning och möter kundens behov och nöjdhet, säger Rodabe Alavi rådgivare på kansliet för Expertgruppen.

-Under processen har det varit värdefullt att få Expertgruppens input i enskilda frågor som bidragit till att vårt genomförandeprojekt är mer precist. Vi hoppas att vårt arbete och erfarenheter samt era rekommendationer tillsammans kan bidra till andra myndigheters utvecklingsarbete, avslutar Johan.

Ta del av rekommendationerna här.