Dialog mellan eSam och Expertgruppen för digitala investeringar

Digitaliseringen av offentlig sektor var i fokus när eSams kansli och kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar träffades i veckan för dialog om sambetsformer. Tillsammans diskuterades vad vi kan göra gemensamt och hur kan vi stödja varandra.

Den 16 oktober träffades eSams kansli och kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar för att tillsammans hitta former för samarbete. De båda organisationerna har många beröringspunkter, båda har i uppdrag att främja digitaliseringen i offentlig sektor. Samtidigt skiljer sig uppdragen åt.

Expertgruppen för digitala investeringar tillsattes av regeringen i juni 2017 för att stödja myndigheter i deras arbete med större it-investeringar i samband med digitaliseringen. Syftet är att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer. Expertgruppen har i uppdrag att analysera större it-investeringar hos ett tjugotal myndigheter, varav 14 är medlemmar i eSam, och utifrån analysen ge myndighetsledningarna rekommendationer.

Expertgruppens ska också bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom den offentliga sektorn så att den samlade kompetensen tas tillvara.

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 21 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Inom eSam samverkar medlemmarna om utveckling av digitala tjänster och effektiva lösningar för informationsutbyte för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt för privatpersoner, företag och myndigheter. eSam arbetar också för att öka kompetensen om digital utveckling inom offentlig förvaltning.

Fortsatt samarbete

Kanslierna var överens att de olika uppdragen snarare kompletterar varandra än överlappar. Båda vill bidra till ökad digitalisering och det finns ett stort behov av att underlätta erfarenhetsutbyte och samarbete mellan myndigheterna inom det offentliga Sverige.

Både eSam och Expertgruppen var överens om att det finns ett värde i att fortsätta träffas och följa varandras arbete. Konkreta förslag till åtgärder för att stötta varandra var att expertgruppen kan hjälpa till att sprida de vägledningar som tas fram inom eSam i sina kontakter med myndigheter, och också i sina analyser se om myndigheterna använder sig av eSams vägledningar. eSam kan kommunicera de resultat och rekommendationer som expertgruppen kommer fram till. På sikt skulle även gemensamma arrangemang kring erfarenhetsutbyte  och kompetensutveckling kunna hållas.