Den 22 augusti överlämnar vi betänkandet till regeringen

I Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag ingår att skriva en slutrapport i form av ett betänkande. Ett betänkande är som regel en avrapportering från ett utredning tillsatt av regeringen. Expertgruppen har inte varit en utredning men vi har under det här året bedrivit vår verksamhet som en kommitté tillsatt av regeringen. Eftersom rapporten publiceras bland alla andra statliga offentliga utredningar (så kallade SOU:er) och bevaras för all framtid ställs vissa särskilda krav på formalia. Rapporten skrivs tex i ett särskilt givet format och innehåller vissa givna delar så som ett missiv ställt till regeringen med mera.

-Inom Expertgruppen har vi tyckt att det är viktigt att rapporten, trots sin formalia, blir lättläst och lättillgänglig. Vi vill inte att rapporten bara ska vara en dokumentation över det arbete som vi bedrivit och det sätt som vi bedrivit verksamheten på. Vi vill att rapporten också ska kunna vara en snabb och enkel introduktion till ”allt du behöver veta om digital verksamhetsutveckling”, säger Matilda Hultgren, rådgivare på Expertgruppen.

-Vi vill att rapporten ska tjäna som både ett enkelt uppslagsverk och som inspiration. För att möjliggöra för alla att tillgodogöra sig rapporten har vi inkluderat en kortfattad ordlista med märkliga ord som används så fort vi börjar tala om digitalisering, berättar Matilda.

Ett annat syfte, med både vår verksamhet och med vårt betänkande är att lägga grunden för det fortsatta arbetet som kommer att bedrivas inom DIGG. I rapporten finns därför tankar och reflektioner om hur DIGG kan vidareutveckla vår verksamhet. Vi för även fram en del tankar om vad regeringen och Regeringskansliet behöver göra för att driva på digitaliseringen inom offentlig sektor.

Den 22 augusti överlämnar vi betänkandet till regeringen. Det gör vi i samband med vår inspirationsdag. Samma dag kommer rapporten finnas tillgänglig på sou.gov.se.
Ladda ner den! Läs den och sprid den gärna! Den är lättläst och – i sammanhanget – kort.