Bidra med dina erfarenheter till Expertgruppens arbete

Expertgruppen för digitala investeringar ska bidra till att statliga myndigheter blir bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter för myndigheterna. För att nå det syftet ska expertgruppen inledningsvis analysera tjugo myndigheters investeringar och lämna rekommendationer till myndigheternas ledningar.

Expertgruppen arbete bedrivs konsultativt och i dialogform med berörda myndigheter. Arbetsprocessen består av tre faser – förberedelsefasen, genomgångsfasen samt en fas för uppföljning och kunskapsbyggande. Läs mer om arbetssättet här.

direktivet till expertgruppen framgår att inom tre månader ska det tas fram och publiceras utgångspunkter och avgränsningar för arbetet med analyser av myndigheternas nya strategiska verksamhetsinvesteringar med väsentliga inslag av it och digitalisering. Regeringen har pekat på att utgångspunkterna bör beakta sådant som behov, mål och lösning, ledning och styrning, risk och riskhantering, nyttor och nyttorealisering samt användning av gemensamma lösningar.

I arbetet med att ta fram utgångspunkter m.m. har expertgruppen träffat samtliga tjugo myndigheter enskilt och lyssnat på deras behov. Slutsatserna från dessa dialoger är att förutsättningarna ser olika ut för de tjugo myndigheterna och de har också uttryckt att analyserna måste göras bredare än den enskilda investeringen. I framtagandet av utgångspunkterna har vi också tittat på relevant forskning, erfarenheter från motsvarande funktioner i andra länder och best pratice. Arbetet har sedan kvalitetssäkrats med representanter från myndigheterna och stämts av med myndighetscheferna samt expertgruppens ledamöter.

Vi har nu kommit till skedet i arbetet med utgångspunkter m.m. att vi ber om synpunkter på dessa. Vi publicerar därför dessa på vår webbplats och ger möjlighet till fler än de tjugo myndigheter som har varit involverade i arbetet att lämna synpunkter.

Om du vill lämna synpunkter gör du detta via e-post till giusi.mulara@regeringskansliet.se senast måndag den 16 oktober klockan 12.00.
Synpunkterna bör vara så specifika och konkreta som möjligt, bl.a. med hänvisning till särskilda sidnummer och punkter.

Utgångspunkter för synpunkter