Använd HR som en kraft för att påskynda digitaliseringen

Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. För att utmana tankesätt behöver man arbeta med människor och det är här HR-avdelningen kommer in som en viktig aktör. De behöver vara ett stöd när medarbetarna ska ställa om till ett mer digitalt fokus samt hjälpa ledningen och cheferna att förstå hur digitaliseringen utmanar invanda och i vissa fall en föråldrad syn på ledarskapet.

HR-avdelningen behöver ta ägarskap över digitaliseringen och vara med och utveckla kulturen och identifiera vilka kompetenser och förmågor organisationen behöver för att påskynda och stötta det övergripande digitaliseringsarbetet. Likaså behöver de vara drivande när det gäller utvecklingen av ledarskapet. Har vi inte ledarskapet på plats, blir det svårt att få med medarbetarna i den digitala transformationen. Här kan HR göra stor nytta genom att lyfta behovet av att leda på ett annat sätt. Vi behöver tänka annorlunda kring exempelvis hierarkier, hur vi arbetar tillsammans och vad som motiverar medarbetare att vilja utvecklas och ta större eget ansvar.

-HRs roll i digitaliseringssammanhang är påtaglig. De måste visa att de förstår vilka utmaningar vi står inför och agera därefter. Exempelvis behöver de hjälpa till att öka organisationens digitala mognad, både i det lilla och det stora. Det kan handla om alltifrån att se över innehållet i medarbetarsamtalen till att inventera och säkra upp organisationens digitala ledarskap och kompetens, säger Erika Rewelj, rådgivare på Expertgruppen för digitala investeringar.

Kompetensgap och efterfrågan på nya förmågor

Flera av de myndigheter som Expertgruppen kommer i kontakt med lyfter utmaningarna med att hitta rätt kompetens. Svårast är det att rekrytera medarbetare med IT-kompetens, något som också bekräftas i Arbetsgivarverkets branschbarometer som släpptes i januari. Utan rätt kompetens blir det svårt att utveckla nya tjänster. Denna utmaning delar myndighetsvärlden med den privata sektorn, vilket bekräftas av Teknikföretagens rapport ”Vinna eller försvinna” som släpptes tidigare i våras.

-Digitaliseringen ställer stora krav på kompetensförsörjningen ute på myndigheterna. Hur kan HR arbeta proaktivt för att utveckla befintliga medarbetare och hur kan myndighets-världen attrahera nya medarbetare när de inte kan lönekonkurrera med företagen i den privata sektorn. Här behöver myndigheterna arbeta på bred front, dels behöver de titta på hur de kan upplevas som attraktiva bland arbetssökande, dels behöver myndigheterna en kompetensförsörjningsstrategi som syftar till att säkerställa att de har rätt kompetens för att nå uppställda mål både på kort och lång sikt, säger Erika.

-Jag ser fortfarande många jobbannonser där man lyfter att tidigare erfarenheter av offentlig verksamhet är meriterande. Frågan är om det är just det som ska vara meriterande. Här tror jag att myndigheterna behöver vidga sina vyer. Det som skulle behöva få större utrymme i myndigheternas rekryteringsannonser är enligt mig snarare förmågor, som att vara nyfiken, förändringsbenägen, ha lätt för att ställa om, förmågan att se till helheten och att vara lösningsorienterad. Jag är övertygad om att det skulle berika att ta in nya medarbetare från den privata sektorn, där man har stor erfarenhet av att exempelvis leverera på kort tid och där man ständigt måste lyssna in sina kunder och dess behov för att överleva. Det gäller att ha en bra mix av människor med olika bakgrund, erfarenheter och förmågor, konstaterar Erika.

Omvärldsbevaka och var observant på trender

Ytterligare exempel där HR måste vara med på tåget är intågandet av nya anställnings-former. Idag pratas det allt oftare om gig-ekonomin, där tillfälliga jobbinsatser ersätter fasta anställningar. Gig-ekonomin ökar inom flera branscher och det man kan se nu är att den också ökar inom högkvalificerade yrken som exempelvis inom it och juridik.

-Det är en spännande utveckling som alla arbetsgivare måste fundera kring och göra sig beredd på. Börjar fler människor att söka sig bort från fasta anställningar för att i stället frilansa behöver vi kunna hantera det om vi är måna om kompetensen, avslutar Erika.