Polisen arbetar i fasta team

Polisens it-avdelning har sedan myndighetsbildandet 1 januari 2015 valt att arbeta i en linjestruktur istället för projekt. Gruppledare Sarah Hjortsmarker berättar varför. När Sarah Hjortsmarker, Gruppledare och Produktägare av Operativa Verksamhetssystem 4 startade arbetet med Mobilitet gjordes det i enlighet med den nya modellen med fasta team som utifrån område levererar både nyutveckling och förvaltning

Läs mer

Nordiskt erfarenhetsutbyte om digitalisering

Den 25 oktober deltog Katarina von Goës och Anders Nyström från expertgruppens kansli tillsammans med Anders Lagerqvist från Finansdepartementet i ett nordiskt erfarenhetsutbyte som ordnades av Digitaliseringsrådet i Oslo. Vid mötet deltog deltagare från Norge, Danmark och Finland. Digitaliseringsrådet är motsvarigheten till Expertgruppen i Norge och arbetar med stöd av ett sekretariat på Difi. Digitaliseringsrådets

Läs mer

Välkomna till Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?”

Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Vinnova bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Syfte: Inspirera och sprida kunskap och erfarenhet av agila transformationer från privat och offentlig sektor. Målgrupp: Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande

Läs mer

Titta på expertgruppens bidrag på eFörvaltningsdagarna

Klicka här och titta på panel ”I spåren av IT skandalen – Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” Panelen öppnade eFörvaltningsdagarna 2017. Deltagare: Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef, Microsoft Sverige, Ordförande, IASA, Richard Oehme, Verksamhetschef, Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad, Linda Escar, Biträdande Enhetschef för Säkerhetsskyddsenheten,

Läs mer

Intervju med Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet

Anna Eriksson är utbildad civilingenjör och utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med lång erfarenhet av att utveckla och implementera ny teknik i organisationer. Hon har tidigare arbetat med utveckling och driftsfrågor på ICA, Ericsson, Comviq och Tele2. I intervjun berättar Anna om lärdomar från sina erfarenheter av digitala projekt.

Läs mer

Dialog mellan eSam och Expertgruppen för digitala investeringar

Digitaliseringen av offentlig sektor var i fokus när eSams kansli och kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar träffades i veckan för dialog om sambetsformer. Tillsammans diskuterades vad vi kan göra gemensamt och hur kan vi stödja varandra. Den 16 oktober träffades eSams kansli och kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar för att tillsammans hitta former

Läs mer

Myndigheternas behov ser väldigt olika ut

Expertgruppens kansli har nyligen slutfört inledande dialoger med de tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens uppdrag och nu är det tid för att höra med dem hur det ser ut? – Först kan man säga att det ser väldigt olika ut mellan myndigheterna. Varje myndighet har kommit olika långt på sin digitaliseringsresa vilket påverkar vilken typ av

Läs mer

Intervju med Christina Henryson, expertgruppens uppdragsgivare

Christina Henryson är enhetschef på Finansdepartementets Enhet för digital förvaltning med övergripande ansvar för frågor om digitalisering och it i offentlig förvaltning. På regeringens uppdrag har hon initierat Expertgruppen för digitala investeringar. I intervjun berättar hon om inrättandet av expertgruppen och sina förväntningar på den.

Läs mer

Vi måste titta framåt

Expertgruppens ordförande och kansli deltog idag på eFörvaltningsdagarna där 970 personer samlats för att diskutera digitaliseringsmöjligheter i det offentliga. Dagen startade med paneldebatten ” I spåren av IT-skandalen. Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” där expertgruppens ordförande Kristina Alsér deltog tillsammans med bland annat representanter från MSB och Säpo. Flera argument togs upp och

Läs mer

Framgångsfaktorer för digitala förändringsprojekt

Expertgruppens korta intervjuer fortsätter. Idag publicerar vi intervju med Martin Johansson som berättar om sina erfarenheter av digitala förändringsprojekt inom bankväsendet.

Läs mer