Från it-strategi till digitaliseringsstrategi

Det allt mer digitala samhället förändrar förutsättningarna för myndigheterna. På Kriminalvården ersätter man nu sin gamla it-strategi med en digitaliseringsstrategi. Effektivisering är ett av målen, men framförallt handlar det om att förbereda klienterna för det digitala livet utanför anstalten. Kriminalvården är en av de myndigheter som står inför stora förändringar när det gäller digitalisering i

Läs mer

Intervju med Katarina von Goës, Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

I slutet av oktober utsåg civilministern Ardalan Shekarabi Katarina von Goës till huvudsekreterare och därmed ansvarig för kansliet i Expertgruppen för digitala investeringar. Vad är din förhoppning med Expertgruppen? – Min förhoppning är att myndigheterna verkligen ska uppleva att de får relevant stöd och input till sina digitala investeringar. Målet på sikt är att vi ska få

Läs mer

Nytt register på kort tid

Utveckling och etablering av registret över verkliga huvudmän (RVH) på Bolagsverket genomfördes i snabb takt, något som hade både fördelar och nackdelar, berättar Annika Axelborn, chef för utvecklingsavdelningen (CIO). Av alla utvecklingsprojekt på Bolagsverket handlar mellan 70–75% om någon form av digitalisering eller automatisering av verksamheten. För ett år sedan startade arbetet med utveckling och

Läs mer

Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?” är fullbokat!

Frukostsseminariet är fullbokat! Det kommer att webbsändas live på vinnova.se och publiceras efteråt på vinnova.se och digitalainvesteringar.se

Läs mer

Kom och ge råd till regeringen om hur styrningen av det offentliga Sveriges digitalisering kan förbättras

En gång om året arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att skapa en öppen dialog om regeringens satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen. Regeringens Öppna råd arrangeras den 5 december i samband

Läs mer

Program en framgång för Pensionsmyndigheten

Att samla ett antal projekt inom ramen för program har varit en framgångsfaktor på Pensionsmyndigheten, enligt CIO Peder Sjölander. När Pensionsmyndigheten startade 2010 hade de ett uttalat mål att bli ledande på kundnytta genom digitalisering. Idag är 96% av premiepensionssystemet automatiserat och hela myndigheten har en automatiseringsgrad på 62%. Enligt CIO Peder Sjölander har en

Läs mer

Polisen arbetar i fasta team

Polisens it-avdelning har sedan myndighetsbildandet 1 januari 2015 valt att arbeta i en linjestruktur istället för projekt. Gruppledare Sarah Hjortsmarker berättar varför. När Sarah Hjortsmarker, Gruppledare och Produktägare av Operativa Verksamhetssystem 4 startade arbetet med Mobilitet gjordes det i enlighet med den nya modellen med fasta team som utifrån område levererar både nyutveckling och förvaltning

Läs mer

Nordiskt erfarenhetsutbyte om digitalisering

Den 25 oktober deltog Katarina von Goës och Anders Nyström från expertgruppens kansli tillsammans med Anders Lagerqvist från Finansdepartementet i ett nordiskt erfarenhetsutbyte som ordnades av Digitaliseringsrådet i Oslo. Vid mötet deltog deltagare från Norge, Danmark och Finland. Digitaliseringsrådet är motsvarigheten till Expertgruppen i Norge och arbetar med stöd av ett sekretariat på Difi. Digitaliseringsrådets

Läs mer

Välkomna till Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?”

Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Vinnova bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Syfte: Inspirera och sprida kunskap och erfarenhet av agila transformationer från privat och offentlig sektor. Målgrupp: Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande

Läs mer

Titta på expertgruppens bidrag på eFörvaltningsdagarna

Klicka här och titta på panel ”I spåren av IT skandalen – Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” Panelen öppnade eFörvaltningsdagarna 2017. Deltagare: Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef, Microsoft Sverige, Ordförande, IASA, Richard Oehme, Verksamhetschef, Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad, Linda Escar, Biträdande Enhetschef för Säkerhetsskyddsenheten,

Läs mer