Vikten av feedback

Vi har under det gångna året belyst olika ämnen som kopplar an till digitaliseringen. Det har varit allt ifrån behovet av ett nytt ledarskap, digital mognadsmätning och vikten av att få med HR-avdelningarna på förändringsresan till att se digitalisering som verksamhetsutveckling och inte som en it-fråga. Det sista vi kommer att nämna innan vi stänger

Läs mer

Expertgruppens kansli tackar för sig!

Från och med den 1 september övergår Expertgruppens uppdrag till myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Vi har under den senaste tiden arbetat med att lämna över arbetet till de medarbetare som ska ta vid när den nya myndigheten slår upp portarna för sin verksamhet i nästa vecka. Det känns mycket bra att det är Anna

Läs mer

Rekommendationer till Domstolsverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Domstolsverkets satsning ”Digitalisering av brottmålshantering (DBM)”. Satsningen avser ett nytt systemstöd för brottmålshantering med det övergripande syftet att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. Förändringen innebär bland annat att domstolarna ska kunna skapa elektroniska original. Projektet kommer att pågå under flera år

Läs mer

Expertgruppen överlämnar betänkande till regeringen

Ett år går fort. Det vi nu lämnar över är en sammanställning av det vi åstadkommit och de reflektioner vi gjort under det år vi varit verksamma. Det är också startskottet för den verksamhet som nu ska vidareutvecklas inom ramen för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Förändring och hållbar utveckling kräver mycket av

Läs mer

Den 22 augusti överlämnar vi betänkandet till regeringen

I Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag ingår att skriva en slutrapport i form av ett betänkande. Ett betänkande är som regel en avrapportering från ett utredning tillsatt av regeringen. Expertgruppen har inte varit en utredning men vi har under det här året bedrivit vår verksamhet som en kommitté tillsatt av regeringen. Eftersom rapporten publiceras bland

Läs mer

Samverkan behöver utvecklas ytterligare….

Expertgruppens uppdrag överförs snart till den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG och Expertgruppens verksamhet i sin nuvarande form avslutas den 31 augusti 2018. Vi bidrar med mervärde Vilken resa detta har varit – både för mig personligen, men framförallt utifrån uppdraget som sådant. När jag blickar tillbaka, så hoppas och tror jag verkligen att

Läs mer

Bra jobbat – här är sammanfattningen från workshopen i Almedalen

Till workshopen som arrangerades den 5 juli tillsammans med Hejdigitalt anslöt sig ca 100-120 deltagare för att tillsammans ta fram konkreta idéer och förslag som bidrar till att höja tempot på digitaliseringen i det offentliga Sverige. Det var en öppen och nytänkande workshop med fokus på diskussion och arbete i grupp. En blandad grupp digitala

Läs mer

Expertgruppens inspirationsdag är fullbokad

Den 22 augusti anordnar Expertgruppen en inspirationsdag på temat ”Vägen till digital ledare i det offentliga” i Stockholm. Intresset för seminariet har varit rekordstort. Det är andra gången som vi anordnar en inspirationsdag och den här gången har intresset varit ännu större än tidigare. -Vi har utökat antalet platser med 70 stycken för att så

Läs mer

Innovationskraft och stora nyheter under fredagen i Almedalen!

Under den femte dagen i Almedalen offentliggjorde civilminister Ardalan Shekarabi att Regeringen har utsett Anna Eriksson till Generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har även varit representant för Lantmäteriet i eSam och har lång

Läs mer

Tredje dagen i Almedalen för Expertgruppen genomsyrades av lärande

Expertgruppen deltog igår i samtalet om digital kompetens och livslångt lärande. Tillsammans med Darja Isaksson, tillträdande gd på Vinnova, Peter Eriksson, digitaliseringminister, Martin Linder, förbundsdirektör Unionen, och professor Jan Gulliksen pratade vi om behovet av att tänka nytt kring kompetensutveckling och livslångt lärande. -Kompetens, dess utveckling och kunskapsutbyte är centrala frågor som vi på Expertgruppen har diskuterat

Läs mer